شنبه 29 شهریور 1399

شهیدان

فرهادی
شهید فاضل فرهادی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1341/11/7
شهادت :1362/6/16
محل شهادت :سومار کردستان
شهید صدراله استواری  -عشایر استان فارس
شهید صدراله استواری -عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید سید ابراهیم بشیری  -عشایر استان فارس
شهید سید ابراهیم بشیری -عشایر استان فارس
تولد :1340
شهادت :1362
محل شهادت :جبهه طلایه
شهید حسین مباشری -عشایر استان فارس
شهید حسین مباشری -عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید محمد رضا مختاری  -عشایر استان فارس
شهید محمد رضا مختاری -عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1366
محل شهادت :
شهیدعبدالواحد مردانی  -عشایر استان فارس
شهیدعبدالواحد مردانی -عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1365
محل شهادت :
شهید نوروز مختاری  -عشایر استان فارس
شهید نوروز مختاری -عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید فیض الله اکابری مطلق -عشایر استان فارس
شهید فیض الله اکابری مطلق -عشایر استان فارس
تولد :1349
شهادت :1365
محل شهادت :شلمچه
شهید محراب استواری -عشایر استان فارس
شهید محراب استواری -عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید غلامرضا کوهی   -عشایر استان فارس
شهید غلامرضا کوهی -عشایر استان فارس
تولد :1338
شهادت :1366
محل شهادت :
شهید قربان کریملو  -عشایر استان فارس
شهید قربان کریملو -عشایر استان فارس
تولد :1339
شهادت :1374
محل شهادت :
شهید منوچهر باصری  -عشایر استان فارس
شهید منوچهر باصری -عشایر استان فارس
تولد :1344
شهادت :1365
محل شهادت :
شهید محمد رضا یوسفی  -عشایر استان فارس
شهید محمد رضا یوسفی -عشایر استان فارس
تولد :1340
شهادت :
محل شهادت :
شهید علی حسین یوسفی  -عشایر استان فارس
شهید علی حسین یوسفی -عشایر استان فارس
تولد :1343
شهادت :1362
محل شهادت :