یکشنبه 3 بهمن 1400

بازدید از خانواده معظم شهدای عشایرایل بزرگ بهلولی ساکن در مرز افغانستان

تاریخ خبر: چهارشنبه, 4, 1399
بازدید از 8 خانواده معظم شهید ایل بهلولی ساکن در مرز افغانستان
بازدیداز خانواده معظم شهدای عشایر روستای مرزی رهنه شهرستان تایباد
بازدید از خانواده معظم شهدای عشایرایل بزرگ بهلولی ساکن در مرز افغانستان
بازدیداز خانواده معظم شهدای ایل بهلولی شهرستان تایباد

با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری ناحیه تایباد ،چند تن از اعضای شورای حوزه وبزرگان  روستای مرزی رهنه ازخانواده معظم 8 شهید ایل بزرگ بهلولی بازدید به عمل آمد

افزودن دیدگاه جدید