جمعه 26 شهریور 1400

دیدار با خانواده شهداو افتتاح پروژه ها.حوزه تربت جام

تاریخ خبر: چهارشنبه, 9, 1400
دیدار با خانواده شهداو افتتاح پروژه ها
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهداو افتتاح پروژه ها.حوزه تربت جام
دیدار با خانواده شهداو افتتاح پروژه ها.حوزه تربت جام

دیدار با خانواده شهداو افتتاح پروژه ها.حوزه تربت جام

افزودن دیدگاه جدید