سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

شهیدان

شهید علیرضا پاپی (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید علیرضا پاپی (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1331/7/5
شهادت :1361/11/20
محل شهادت :فکه
شهید قادربگ یوسفوند (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید قادربگ یوسفوند (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1340/6/3
شهادت :1371/3/14
محل شهادت :کردستان-شهرستان سقز
شهید رجبعلی مشهودی (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید رجبعلی مشهودی (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1324/1/5
شهادت :1360/8/18
محل شهادت :دارخوئین
شهید ملک محمد آدینه وند (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید ملک محمد آدینه وند (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1336/1/1
شهادت :1366/8/29
محل شهادت :سلیمانیه عراق
شهید اسفندیار دلفان  (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید اسفندیار دلفان (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1349/7/1
شهادت :1366/1/29
محل شهادت :کردستان شهرستان بانه
شهید سید داوود موسوی (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید سید داوود موسوی (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1347/3/15
شهادت :1363/11/26
محل شهادت :منطقه زبیدات
شهید محمدرضا خادم (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید محمدرضا خادم (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1346/5/20
شهادت :1366/1/22
محل شهادت :خرمشهر
شهید محمدرضا فولادی (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید محمدرضا فولادی (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1346/8/6
شهادت :1366/1/22
محل شهادت :خرمشهر
شهید امان اله نظرزاده  (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید امان اله نظرزاده (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1338/3/7
شهادت :1365/3/2
محل شهادت :منطقه عملیاتی حاج عمرلن
شهید محمد کوشکی  (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید محمد کوشکی (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1343/5/30
شهادت :1366/4/17
محل شهادت :سلیمانیه عراق
شهید اسفندیار حسنوند (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید اسفندیار حسنوند (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1340/1/15
شهادت :1361/1/2
محل شهادت :کرخه نور
شهید مراد زمانی نصرتی  (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید مراد زمانی نصرتی (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1344/9/20
شهادت :1372/5/6
محل شهادت :بوکان
شهید کریم احمدی سبزواری (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید کریم احمدی سبزواری (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1341/1/1
شهادت :1365/3/2
محل شهادت :منطقه عملیاتی حاج عمرلن
شهید اسفندیار دلفان (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید اسفندیار دلفان (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1349/7/1
شهادت :1366/1/29
محل شهادت :کردستان شهرستان بانه
شهید مصطفی مدهنی (شهدای عشایر استان لرستان)
شهید مصطفی مدهنی (شهدای عشایر استان لرستان)
تولد :1344
شهادت :1363/11/19
محل شهادت :زندان موصل عراق