پنجشنبه 27 خرداد 1400

شهدای استان ایلام

قث4بثیبیبیب
شهیده پریوش میرابی از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :1336/9/26
شهادت :1360/9/18
محل شهادت :ایلام - بمباران
قفقللب
شهیده فرخنده بشارتی از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :
شهادت :
محل شهادت :ماربره
43ثیزطزط
شهیده زهرا شکری از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :
شهادت :
محل شهادت :روستای گاو سوار
6576768876
شهیده ملک همتی از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :
شهادت :
محل شهادت :روستای گاو سوار
قثبیییبیببی
شهیده قجر نادری از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :
شهادت :
محل شهادت :سومار
43ثثیسبزیر
شهیده مینا نرگسی از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :1360/4/3
شهادت :1365/10/23
محل شهادت :سومار
43434343
شهیده ملکه خوشرو از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :1333
شهادت :1361/4/28
محل شهادت :ایلام
445قبر
شهیده ماهیه خوشرو از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :1330
شهادت :1361/4/28
محل شهادت :ایلام
2323322323
شهیده مینا محسنی از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :
شهادت :
محل شهادت :پاقلعه
4ییرا
شهیده کافیه بالنده از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :
شهادت :
محل شهادت :مهران
3234545676
شهیده خدیجه شادیوند از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :1343/1/3
شهادت :1365/11/7
محل شهادت :
3434343
شهیده نازک بازگیر از شهدای عشایر استان ایلام
تولد :1351
شهادت :1365/11/7
محل شهادت :دره شهر