جمعه 26 شهریور 1400

شهید غلامعلی یزدانی فر

شهيدغلامعلي به تاريخ 1346/6/2دركرمان متولدشد.وي تحصيلات خودرادررشته آموزش ابتدايي ادامه دادودرتاريخ 1366/10/7دربيمارستان كاشاني به شهادت رسدند