یکشنبه 11 آبان 1399

جلسه برنامه ریزی برای مزین شدن کلاس های مدرسه عشایری به نام وعکس شهدای منطقه

تاریخ خبر: جمعه, 23, 1399
مزین شدن کلاس های مدرسه عشایری شهرستان تایباد به نام و عکس شهدای گرانقدر
مزین شدن کلاس ها به نام وعکس شهدای عشایر
جلسه برنامه ریزی برای مزین شدن کلاس های مدرسه عشایری به نام وعکس شهدای منطقه
مزین شدن کلاس های مدرسه عشایری شهرستان تایباد به نام و عکس شهدای گرانقدر

در جلسه ای با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری ناحیه تایباد ومدیر مدرسه عشایری رهنه ومسئولین فرهنگی مدرسه و حوزه بسیج عشایر کلیه کلاس های  این مدرسه به نام وعکس شهدای عشایر مزین گردید همچنین این برنامه برای مدرسه دخترانه نیز در این خطه مرزی انجام شد.

افزودن دیدگاه جدید