شنبه 16 اسفند 1399

تعویض سنگ قبور مطهر شهدای عشایری مسک وپارت

تاریخ خبر: پنجشنبه, 2, 1399
شهدای عشایری مسک وپارت
تعویض سنگ قبور مطهر شهدای عشایری مسک وپارت

به گزارش بسیج عشایری ناحیه میناب ،سنگ قبور مطهر شهدای عشایری مسک و پارت، هشت بندی میناب توسط گروه جهادی شهید حسین چاکری تویض شد.