دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

شهید محمود صالحی معروف به شکارچی تانک

تاریخ خبر: شنبه, 4, 1400
شهید شاخص سال 1400 بسیج عشایری معرفی شد
شهید شاخص سال 1400 بسیج عشایری معرفی شد
شهید محمود صالحی معروف به شکارچی تانک

شهید محمود صالحی معروف به شکارچی تانک به عنوان شهید شاخص سال 1400 بسیج عشایری معرفی شد.