دوشنبه 31 شهریور 1399

از خانواده معظم شهید شبان از شهدای عشایر روستای فرزنه بازدید به عمل آمد

تاریخ خبر: پنجشنبه, 19, 1399
بازدید از خانواده شهید شبان حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری تایباد
بازدید از خانواده معظم شهید شبان از عشایرروستای مرزی شهرستان تایباد
از خانواده معظم شهید شبان از شهدای عشایر روستای فرزنه بازدید به عمل آمد
بازدید از خانواده شهید شبان حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری تایباد

با حضور بزرگان وعلمای تشیع وتسنن روستای مرزی فرزنه  وفرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری شهرستان تایباد از خانواده معظم شهید شبان بازدید به عمل آمد.

افزودن دیدگاه جدید