دوشنبه 31 شهریور 1399

تکمیل ساخت منزل برای ایثارگر ایل بزرگ بهلولی عشایر شهرستان تایباد

تاریخ خبر: پنجشنبه, 19, 1399
شروع به تکمیل ساخت منزل برای ایثارگر حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری تایباد
بازدید از پروژه تکمیل ساخت خانه معسر برای یادگار هشت سال دفاع مقدس ایل بهلولی تایباد
تکمیل ساخت منزل برای ایثارگر ایل بزرگ بهلولی عشایر شهرستان تایباد
شروع به تکمیل ساخت منزل برای ایثارگر حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری تایباد

با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری تایباد ومسئول پروژه که از مسئولین گروه جهادی شهید بادوام عشایری نیز میباشد تکمیل پروژه ساخت منزل مسکونی برای  برادر آماده از ایثارگران ویادگاران هشت سال دفاع مقدس کلید خورد

افزودن دیدگاه جدید