یکشنبه 3 بهمن 1400

از خانواده معظم شهدای مرزنشین عشایر روستاهای شهرستان تایباد بازدید به عمل آمد

تاریخ خبر: سه شنبه, 9, 1399
از خانواده معظم شهدای مرزنشین عشایر روستاهای شهرستان تایباد بازدید به عمل آمد
بازدید از خانواده معظم شهدای عشایر مرزنشین
از خانواده معظم شهدای مرزنشین عشایر روستاهای شهرستان تایباد بازدید به عمل آمد
بازدید از خانواده معظم شهدای عشایر مرزنشین

از کلیه خانواده های معظم شهدای عشایر مرزنشین حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری روستاهای شهرستان تایبادبا حضوربزرگان طوایف وائمه جماعت تسنن وتشیع  بازدید به عمل آمد

افزودن دیدگاه جدید