از خانواده معظم شهدای مرزنشین عشایر روستاهای شهرستان تایباد بازدید به عمل آمد

از خانواده معظم شهدای مرزنشین عشایر روستاهای شهرستان تایباد بازدید به عمل آمد
بازدید از خانواده معظم شهدای عشایر مرزنشین
بازدید از خانواده معظم شهدای عشایر مرزنشین

از کلیه خانواده های معظم شهدای عشایر مرزنشین حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید شوشتری روستاهای شهرستان تایبادبا حضوربزرگان طوایف وائمه جماعت تسنن وتشیع  بازدید به عمل آمد

افزودن دیدگاه جدید


Source URL: http://shohadaeil.ir/node/89