دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

اخبار استان آذربایجان غربی

شهیدان استان آذربایجان غربی

شهید عبدالرحمان انفرادی
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۴۸
شهادت :۱۳۶۹
محل شهادت :
شهید خالد احمدی
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۴۴
شهادت :۱۳۵۹
محل شهادت :
شهید حسن خنجری
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۳۷
شهادت :۱۳۶۷
محل شهادت :
شهید خلیل خنجری
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۵۴
شهادت :۱۳۸۵
محل شهادت :
شهید خسرو انفرادی
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۴۶
شهادت :۸ خرداد ۷۱
محل شهادت :
شهید اسعد علیزاده
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۴۲
شهادت :۲۲ مرداد ۶۱
محل شهادت :
شهید عبدالکریم حاجی زاده
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۵۱
شهادت :۲ شهریور ۷۱
محل شهادت :
شهید حمید میرو‌زاده
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۴۴
شهادت :۵ شهریور ۶۸
محل شهادت :
شهید شفیع چیشپر
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۶۸
شهادت :۱۳۷۸
محل شهادت :
شهید سامی چیشپر
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۶۹
شهادت :۱۳۷۸
محل شهادت :
شهید صدیق نعمتی
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۴۰
شهادت :۱۳۵۹
محل شهادت :
شهید محمد صالح فرج پور
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۵۰
شهادت :۱۳۶۸
محل شهادت :
شهید عبدالرحمن سعدون
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۲۶
شهادت :۱۳۵۹
محل شهادت :
شهید یوسف آذرخش
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۲۲
شهادت :۱۳۵۹
محل شهادت :
شهید ولی آذرخش
شهدای عشایری حوزه آغبلاغ سپاه اشنویه
تولد :۱۳۲۲
شهادت :۱۳۵۹
محل شهادت :