دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

اخبار استان اصفهان

شهیدان استان اصفهان

شهید علی استکی
شهید علی استکی از شهدای عشایر بختیاری استان اصفهان (چادگان)
تولد :1346/01/03
شهادت :1363/12/22
محل شهادت :هور العظیم
شهید غفور استکی
شهید غفور استکی از شهدای عشایر بختیاری استان اصفهان (چادگان)
تولد :1346/01/03
شهادت :1363/12/22
محل شهادت :هور العظیم
شهید عباس اریناهی
شهید عباس اریناهی از شهدای عشایر بختیاری استان اصفهان (چادگان)
تولد :1351/11/05
شهادت :1370/09/16
محل شهادت :سیرجان
شهید بهروز طاهری
شهید بهروز طاهری از شهدای عشایر بختیاری استان اصفهان (فریدونشهر)
تولد :1349
شهادت :1367/04/04
محل شهادت :جزیره مجنون
شهید امید علی چرمی
امید علی چرمی از شهدای عشایر بختیاری استان اصفهان (فریدونشهر)
تولد :1331
شهادت :1361/08/11
محل شهادت :کردستان