پنجشنبه 2 بهمن 1399

اخبار استان اصفهان

شهیدان استان اصفهان

شهید جاوید الاثر حسین بهرامیان
شهید حسین بهرامیان از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1340/02/28
شهادت :1361/08/28
محل شهادت :باختران غرب سومار
شهید جهانبخش جهانی جوانمردی
شهید جهانبخش جهانی از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1348/06/04
شهادت :1373/08/28
محل شهادت :جنوب جاده اهواز
شهید شاهرخ سهرابی
شهید شاهرخ سهرابی از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1350/03/01
شهادت :1365/03/12
محل شهادت :فاو
شهید علی اکبر حمزوی
شهید علی اکبر حمزوی از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1349/06/20
شهادت :1364/11/23
محل شهادت :اروند رود
شهید علی کریمی
شهید علی کریمی از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1348/04/10
شهادت :1365/10/22
محل شهادت :آبادان
شهید علیرضا مهدیان
شهید علیرضا مهدیان از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1347/05/01
شهادت :1365/10/05
محل شهادت :ام الرصاص
شهید کرم استواری
شهید کرم استواری از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1338/06/15
شهادت :1360/09/09
محل شهادت :بستان
شهید کوروش ایمانی ایمانلو
شهید کوروش ایمانی ایمانلو از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1341/04/23
شهادت :1365/10/04
محل شهادت :
شهید کاکاعلی کاویانی
شهید کاکاعلی کاویانی از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1343/01/01
شهادت :1362/12/17
محل شهادت :
شهید عبدالرسول قرقانی پور
شهید عبدالرسول قرقانی پور از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1339/08/05
شهادت :1365/12/12
محل شهادت :آبادان
شهید حسین حمزوی
شهید حسین حمزوی از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1349/05/05
شهادت :1366/12/23
محل شهادت :جوانرود
شهید عبادالله سهرابی
شهید عبادالله سهرابی از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1341/02/08
شهادت :1360/09/13
محل شهادت :
شهید صفدر قرمزی
شهید صفدر قرمزی از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1338/03/11
شهادت :1361/02/20
محل شهادت :آبادان
شهید شکرالله قرمزی
شهید شکرالله قرمزی از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1348/04/01
شهادت :1365/10/13
محل شهادت :ام الرصاص
شهید اروجعلی قرقانی
شهید اروج علی قرقانی از شهدای عشایر استان اصفهان
تولد :1344/12/10
شهادت :1361/09/02
محل شهادت :موسیان