دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

اخبار استان خراسان جنوبی

شهیدان استان خراسان جنوبی

شهید حسن بهمدی
شهید حسن بهمدی - خراسان جنوبی
تولد :48/09/02
شهادت :76/11/30
محل شهادت :سه چنگی دیگ رستم
شهید محمد بهمدی
شهید محمد بهمدی - خراسان جنوبی
تولد :42/07/01
شهادت :64/12/10
محل شهادت :محور آبادان - ماهشهر
شهید غلامحسین خلیلی
شهید غلامحسین خلیلی -خراسان جنوبی
تولد :43/2/01
شهادت :66/06/03
محل شهادت :قصر شیرین
شهید مهدی زنگویی
شهید مهدی زنگویی - خراسان جنوبی
تولد :55/06/01
شهادت :76/12/05
محل شهادت :سه چنگی دیگ رستم
شهید علی اکبر قربانی
شهید علی اکبر قربانی - خراسان جنوبی
تولد :57/2/1
شهادت :80/11/25
محل شهادت :مرز گزیک
شهید محمد آرامیش
شهید محمد آرامیش - خراسان جنوبی
تولد :1342
شهادت :63/5/30
محل شهادت :نسود
شهید محمد سموری
شهید محمد سموری - خراسان جنوبی
تولد :46/5/9
شهادت :65/6/12
محل شهادت :منطقه حاج عمران نقده
شهید محمد سموری
شهید محمد سموری - خراسان جنوبی
تولد :46/5/9
شهادت :65/6/12
محل شهادت :منطقه حاج عمران
شهید غلام رضا غضنفری
شهید غلامرضا غضنفری - خراسان جنوبی
تولد :48/2/6
شهادت :78/1/20
محل شهادت :زیرکوه
شهید قرباعلی سبزه کار
شهید قربان علی سبزه کار - خراسان جنوبی
تولد :
شهادت :63/03/9
محل شهادت :کامیاران
شهید محمد رضا فلاحی
شهید محمد رضا فلاحی - خراسان جنوبی
تولد :47/04/05
شهادت :68/02/21
محل شهادت :شیلر
شهید محمد خشک محمد آباد
شهید محمد خشک محمد آباد - خراسان جنوبی
تولد :42/3/7
شهادت :62/12/25
محل شهادت :کوشک
شهید غلام حیدر غلامی
شهید غلام حیدر غلامی - خراسان جنوبی
تولد :41/3/4
شهادت :63/4/6
محل شهادت :سردشت
شهید علی عباسی بمرد
شهید علی عباسی بمرد - خراسان جنوبی
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید غلام حسین حیدری
شهید غلامحسین حیدری - خراسان جنوبی
تولد :
شهادت :
محل شهادت :