پنجشنبه 2 بهمن 1399

اخبار استان خراسان جنوبی

شهیدان استان خراسان جنوبی

شهید غلامحسینی
شهید غلامحسین غلامحسینی
تولد :1342
شهادت :62/3/9
محل شهادت :بانه کردستان
شهید غلام نبی قربانی
شهید غلام نبی قربانی
تولد :1343
شهادت :1365/12/04
محل شهادت :سومار
شهید محمد اکبری
شهید محمد اکبری
تولد :1347
شهادت :1367/05/4
محل شهادت :منطقه حاج عمران
شهید غلامحسین احمد زاده
شهید غلامحسین احمد زاده
تولد :1345/11/10
شهادت :1367/04/31
محل شهادت :سرپل ذهاب
شهیدمحمد مولایی
شهید محمد مولایی
تولد :1343
شهادت :1362/0903
محل شهادت :کردستان
شهید محمد رضا حسینی
شهید محمد رضا حسینی
تولد :1338/04/01
شهادت :1374/01/03
محل شهادت :گلورده
شهید علی صالحی ماهیرود
شهید علی صالحی ماهیرود
تولد :1346
شهادت :1378/08/21
محل شهادت :تربیت جام
شهید محمد رضا گورکانی
شهید محمد رضا گورکانی
تولد :1339/02/01
شهادت :1361/06/27
محل شهادت :منطقه عملیاتی کوشک
شهید غلامرضا ابراهیمی
شهید غلامرضا ابراهیمی
تولد :1340
شهادت :1363/05/29
محل شهادت :خسروآباد اروند رود
شهید غلامرضا ابراهیمی
شهید غلامرضا ابراهیمی
تولد :1340
شهادت :1363/05/29
محل شهادت :خسروآباد اروند رود
شهید عیدالله رحمانی
شهید عبدالله رحمانی
تولد :1340
شهادت :1362/01/24
محل شهادت :شرهانی
شهید قربان رمضانی
شهید قربان رمضانی
تولد :1340
شهادت :1361/10/4
محل شهادت :سومار
شهید محمد علی بارانی
شهید محمد علی بارانی
تولد :1399
شهادت :1369/05/22
محل شهادت :چابهار
 تصویر شهید علی اکبر عبدالهی
شهید علی اکبر عبدالهی
تولد :1341
شهادت :1362/11/12
محل شهادت :منطقه مهران
تصویر شهید علی اکبر صفایی دلاکه
شهید علی اکبر صفایی دلاکه
تولد :1327
شهادت :1367/10/17
محل شهادت :چاه سرگدار در منطقه عشایری شهرستان زیرکوه