پنجشنبه 2 بهمن 1399

اخبار استان خراسان رضوی

شهیدان استان خراسان رضوی

شهید فضل احمد خدادادی کراتی
شهید فضل احمد خدادادی کراتی شهدای عشایر تایباد
تولد :1346/06/05
شهادت :1367/04/22
محل شهادت :فکه
شهید جمشید صالحی
شهید جمشید صالحی شهدای عشایر تایباد
تولد :1338
شهادت :1377/10/06
محل شهادت :ارتفاعات خواف
شهید علیرضا رحیمی
شهید علیرضا رحیمی شهدای عشایر تایباد
تولد :1346
شهادت :1366/06/26
محل شهادت :سومار
شهید یعقوب حسنی
شهید یعقوب حسنی شهدای عشایر تایباد
تولد :1340/8/02
شهادت :1377/10/08
محل شهادت :بیابان های اطراف کرات
شهید حسام الدین مقیمی آبقه ای
شهید حسام الدین مقیمی آبقه ای از شهدای عشایر تایباد
تولد :1346/11/13
شهادت :1366/06/26
محل شهادت :خط پدافندی سومار
شهید حسین شبان
شهید حسین شبان از شهدای عشایر تایباد
تولد :1344/08/10
شهادت :1365/01/02
محل شهادت :سلیمانیه
شهید محمد محمدی پشته ای
شهید محمد محمدی پشته ای از شهدای عشایر تایباد
تولد :1346
شهادت :1367
محل شهادت :صور کوه بانه
ازشهدای ایل بهلولی شهید محمد سلطانی
ازشهدای ایل بهلولی شهید محمد سلطانی عشایر تایباد
تولد :1336
شهادت :1366
محل شهادت :کردستان
از شهدای ایل بهلولی شهید غلامرضاپرهاده
از شهدای ایل بهلولی شهید غلامرضاپرهاده عشایر تایباد
تولد :1331
شهادت :1366
محل شهادت :ماووت عراق
شهید ضیاء الدین شیخ جامی
شهید ضیاء الدین شیخ جامی از شهدای عشایر تایباد
تولد :1341
شهادت :1363
محل شهادت :منطقه عملیاتی سومار
از شهدای ایل بهلولی شهید محمد ابراهیم بادوام
از شهدای ایل بهلولی شهید محمد ابراهیم بادوام عشایر تایباد
تولد :1332
شهادت :1365
محل شهادت :عملیات کربلای 5
ازشهدای ایل بهلولی حسن مربوطه
شهدای ایل بهلولی حسن مربوطه عشایر تایباد
تولد :1346
شهادت :1366
محل شهادت :سومار
شهید محمود مولایی بهلولی از شهدای ایل بزرگ بهلولی
از شهدای ایل بزرگ بهلولی عشایر تایباد
تولد :1349
شهادت :1364
محل شهادت :آبادان -شلمچه