دوشنبه 31 شهریور 1399

اخبار استان خراسان شمالی

شهیدان استان خراسان شمالی

معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1341/1/5
شهادت :1365/8/3
محل شهادت :بانه کردستان
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1341/7/17
شهادت :1361/2/10
محل شهادت :جنوب خوزستان
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1340
شهادت :1361
محل شهادت :
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1342/3/5
شهادت :1365/2/8
محل شهادت :سومار
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1346/1/1
شهادت :1367/4/21
محل شهادت :مفقودالاثر
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1329
شهادت :1360/12/13
محل شهادت :
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1349
شهادت :1366/10/27
محل شهادت :ماهوت
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1340/5/9
شهادت :1362/29/10
محل شهادت :سردشت
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1345
شهادت :1366/4/20
محل شهادت :منطقه سومار
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1340
شهادت :1365
محل شهادت :
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1312
شهادت :1364/12/4
محل شهادت :عملیات والفجر
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1343/3/10
شهادت :1364/6/8
محل شهادت :
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1346
شهادت :1364/12/6
محل شهادت :
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1346
شهادت :1364/12/6
محل شهادت :
معرفی شهید عشایرخراسان شمالی
زندگی نامه شهدای عشایری استان خراسان شمالی
تولد :1346
شهادت :1366/4/3
محل شهادت :ایلام غرب