یکشنبه 5 بهمن 1399

اخبار استان خوزستان

شهیدان استان خوزستان

شهید جواد سواری فرزند خلف
شهید جواد سواری فرزند خلف
تولد :۱۳۴۵
شهادت :۱۳۶۰/۱۱/۰۴
محل شهادت :پادگان حمیدیه
شهید شیخ علی ساری
شهید روحانی شیخ علی ساری
تولد :۱۳۴۲
شهادت :۱۳۶۱/۱۱/۲۱
محل شهادت :فکه
شهید عاشور سواری فرزند عبدالواحد
شهید عاشور سواری فرزند عبدالواحد
تولد :۱۳۴۷/۰۳/۰۱
شهادت :۱۳۶۶/۰۵/۰۲
محل شهادت :بستان
شهید اسد الله سواری فرزند رحیم
شهید اسد الله سواری
تولد :۱۳۳۷/۰۱/۰۳
شهادت :مفقود الاثر
محل شهادت :مفقود الاثر