پنجشنبه 2 بهمن 1399

اخبار استان سمنان

شهیدان استان سمنان

شهید حسین حاج علیان
شهید حسین حاج علیان
تولد :1349/10/21
شهادت :1365/02/31
محل شهادت :مهران
شهید مهدی(سهراب) جوادیان
شهید مهدی جوادیان
تولد :1346/07/02
شهادت :1362/08/28
محل شهادت :پنجوین
شهید حمیدرضا توفیقیان
شهید حمیدرضا توفیقیان
تولد :1345/08/11
شهادت :1362/08/28
محل شهادت :پنجوین
شهید علی توفیقیان
شهید علی توفیقیان
تولد :1335/02/01
شهادت :1357/06/17
محل شهادت :تهران
شهید حسن توفیقیان
شهید حسن توفیقیان
تولد :1344/01/19
شهادت :1361/08/11
محل شهادت :عین خوش
شهید علی اکبر تورانیان
شهید علی اکبر تورانیان
تولد :1344/05/09
شهادت :1362/05/17
محل شهادت :مهران
شهید ذوالفقار تورانیان
شهید ذوالفقار تورانیان
تولد :1348/07/22
شهادت :1366/08/29
محل شهادت :ماووت
شهید رضاقلی ترانی
شهید رضاقلی ترانی
تولد :1300/10/09
شهادت :1364/10/07
محل شهادت :تهران
شهید یدالله تبیانیان
شهید یدالله تبیانیان
تولد :1350/07/20
شهادت :1366/04/29
محل شهادت :جزیره مجنون
شهید محمّد تبیانیان
شهید محمّد تبیانیان
تولد :1347/08/04
شهادت :1365/01/24
محل شهادت :فاو
شهید فیروز تبیانیان
شهید فیروز تبیانیان
تولد :1346/02/16
شهادت :1365/1/24
محل شهادت :مهران
شهید سیّدحسین پورهاشمی
شهید سیّد حسین پورهاشمی
تولد :1342/11/12
شهادت :1360/06/10
محل شهادت :کرخه
شهید عبّاس پورطاهریان
شهید عبّاس پورطاهریان
تولد :1348/06/01
شهادت :1362/05/16
محل شهادت :مهران
شهید محمّد علی پورباقری
شهید محمّد علی پورباقری
تولد :1303
شهادت :1365/10/21
محل شهادت :شلمچه
شهید عبّاس پاکزادیان
شهید عبّاس پاکزادیان
تولد :1344/02/19
شهادت :1363/12/26
محل شهادت :جزیره مجنون