سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

اخبار استان سمنان

شهیدان استان سمنان

عباسعلی آرو
عباسعلی آرو
تولد :1340/02/12
شهادت :1362/01/10
محل شهادت :پاسگاه یزد عراق
سعید آرویی
سعید آرویی
تولد :1350/10/05
شهادت :1366/01/22
محل شهادت :شلمچه
مسلم عرب سلمانی
مسلم عرب سلمانی
تولد :1347/03/07
شهادت :1364/10/21
محل شهادت :جاده خندق
محمد عرب درازی
محمد عرب درازی
تولد :1343/02/20
شهادت :1361/11/21
محل شهادت :فکه_چزابه
غلام رضا هروی
غلام رضا هروی
تولد :1336
شهادت :1362/12/09
محل شهادت :جزیره مجنون
محمداسماعیل صحرایی
محمداسماعیل صحرایی
تولد :1343/01/01
شهادت :1366/08/04
محل شهادت :کامیاران
آیت الله عرب دامرودی
آیت الله عرب دامرودی
تولد :1348/08/01
شهادت :1365/10/26
محل شهادت :شلمچه
محمد قربانلو
محمد قربانلو
تولد :1345/12/07
شهادت :1366/12/29
محل شهادت :سرپل ذهاب
جهانگیر صاحب جمعی
جهانگیر صاحب جمعی
تولد :1342/03/28
شهادت :1366/04/10
محل شهادت :شلمچه
جهانبخش صاحب جمعی
جهانبخش صاحب جمعی
تولد :1342/06/22
شهادت :1365/02/25
محل شهادت :فاو
علی اصغر ولی
علی اصغر ولی
تولد :1342/06/01
شهادت :1362/06/28
محل شهادت :نقده
حسینعلی نوروزی
حسینعلی نوروزی
تولد :1337/11/10
شهادت :1362/09/21
محل شهادت :پنجوین
ولی الله عمادی
ولی الله عمادی
تولد :1347/04/08
شهادت :1366/12/17
محل شهادت :پسوه
نعمت الله زیاری
نعمت الله زیاری
تولد :1346/01/10
شهادت :1365/10/25
محل شهادت :شلمچه
حسین زیاری
حسین زیاری
تولد :1346/04/09
شهادت :1364/02/15
محل شهادت :جزیره مجنون