دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

اخبار استان فارس

شهیدان استان فارس

شهیدمحمد رضا حیدری - عشایر استان فارس
شهیدمحمد رضا حیدری - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1362
محل شهادت :والفجر1
شهیدقمصور نوروزی - عشایر استان فارس
شهیدقمصور نوروزی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1367
محل شهادت :داراب
شهید ابوالفتح آزادی - عشایر استان فارس
شهید ابوالفتح آزادی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1361
محل شهادت :شوش عملیات فتح مبین
شهید نصراله تقی زاده  - عشایر استان فارس
شهید نصراله تقی زاده - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1360
محل شهادت :چزابه
شهیدقربانعلی آردکپان - عشایر استان فارس
شهیدقربانعلی آردکپان - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1365
محل شهادت :جبهه جنوب
شهیدمحمود کاظمی - عشایر استان فارس
شهیدمحمود کاظمی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1365
محل شهادت :شلمچه
شهیدهمت علی یار عباسی - عشایر استان فارس
شهیدهمت علی عباسی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1366
محل شهادت :شلمچه کربلا 5
شهیدبهمن یار عباسی - عشایر استان فارس
شهیدبهمن یار عباسی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1365
محل شهادت :جبهه جنوب
شهید علی حق شناس  - عشایر استان فارس
شهید علی حق شناس - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1366
محل شهادت :کردستان
شهیدفیض اله سلطانی - عشایر استان فارس
شهیدفیض اله سلطانی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1365
محل شهادت :شلمچه
شهید صفدرعلی پور حقیقی - عشایر استان فارس
شهید علی علی پور حقیقی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1361
محل شهادت :عملیات فتح المبین
شهید شهرام نجفی - عشایر استان فارس
شهید شهرام نجفی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1367
محل شهادت :شلمچه
شهیدخلیل مطهرنیا - عشایر استان فارس
شهید خلیل مطهرنیا - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1365
محل شهادت :شلمچه
شهیدعلی اکبر حبشی  - عشایر استان فارس
شهیدعلی اکبر حبشی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1365
محل شهادت :شلمچه
شهید خان میرزا استواری - عشایر استان فارس
شهید خان میرزا استواری - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1366
محل شهادت :شلمچه