یکشنبه 5 بهمن 1399

اخبار استان فارس

شهیدان استان فارس

شهید برزوعابدی - عشایر استان فارس
شهید برزوعابدی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1366
محل شهادت :
شهید مختاررضایی- عشایر استان فارس
شهید مختاررضایی- عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1365
محل شهادت :
شهید رستم سلیمانی - عشایر استان فارس
شهید رستم سلیمانی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1363
محل شهادت :
شهیدمحمد جابر هرمزی- عشایر استان فارس
شهیدمحمد جابر هرمزی- عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1390
محل شهادت :
شهیدشجاعت علمداری- عشایر استان فارس
شهیدشجاعت علمداری- عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1393
محل شهادت :
شهیدغلامعلی غلامی - عشایر استان فارس
شهیدغلامعلی غلامی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1377
محل شهادت :
شهید یوسف علی خانی - عشایر استان فارس
شهید یوسف علی خانی - عشایر استان فارس
تولد :1351
شهادت :1366
محل شهادت :
شهید ناصراشراف نیا- عشایر استان فارس
شهید هرمز ارژنگ - عشایر استان فارس
تولد :1343
شهادت :1363
محل شهادت :
شهید ناصراشراف نیا- عشایر استان فارس
شهید ناصراشراف نیا- عشایر استان فارس
تولد :1349
شهادت :1366
محل شهادت :
شهید یوسف علی خانی  - عشایر استان فارس
شهید یوسف علی خانی - عشایر استان فارس
تولد :1351
شهادت :1366
محل شهادت :
شهید هرمز ارژنگ - عشایر استان فارس
شهید هرمز ارژنگ - عشایر استان فارس
تولد :1343
شهادت :1363
محل شهادت :
شهیدناصر اشراف نیا - عشایر استان فارس
شهیدناصر اشراف نیا - عشایر استان فارس
تولد :1349
شهادت :1366
محل شهادت :
شهیدمنصور یار احمدی - عشایر استان فارس
شهیدمنصور یار احمدی - عشایر استان فارس
تولد :1347
شهادت :1367
محل شهادت :
شهیدمرتضی یاراحمدی  - عشایر استان فارس
شهیدمرتضی یاراحمدی - عشایر استان فارس
تولد :1343
شهادت :1365
محل شهادت :