جمعه 20 تیر 1399

اخبار استان فارس

شهیدان استان فارس

شهید سعدی نظری - عشایر استان فارس
شهید سعدی نظری - عشایر استان فارس
تولد :1357
شهادت :
محل شهادت :
شهید اسفدیار حیدری - عشایر استان فارس
شهید اسفدیار حیدری - عشایر استان فارس
تولد :1345
شهادت :1365
محل شهادت :
شهید علی محمودی - عشایر استان فارس
شهید علی محمودی - عشایر استان فارس
تولد :شهرستان فراشبند استان فارس
شهادت :
محل شهادت :فاو
شهید عزیز اله امیری - عشایر استان فارس
شهید عزیز اله امیری - عشایر استان فارس
تولد :1342
شهادت :1363
محل شهادت :سردشت کردستان
شهید فرود درخشان - عشایر استان فارس
شهید فرود درخشان - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید علی ویس میرزایی - عشایر استان فارس
شهید علی ویس میرزایی - عشایر استان فارس
تولد :1348
شهادت :1365
محل شهادت :عملیات کربلا5
شهید علی اصغر نجمی - عشایر استان فارس
شهید علی اصغر نجمی - عشایر استان فارس
تولد :1346
شهادت :
محل شهادت :کربلا4
شهید مسیح نگهبان - عشایر استان فارس
شهید مسیح نگهبان - عشایر استان فارس
تولد :1309
شهادت :1361
محل شهادت :
شهید سردار علی نجمی -عشایر استان فارس
سردار شهید علی نجمی -عشایر استان فارس
تولد :1338
شهادت :1365
محل شهادت :
شهید حسن کاویانی - عشایر استان فارس
شهید حسن کاویانی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید سهراب کاویانی - عشایر استان فارس
شهید سهراب کاویانی - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :
محل شهادت :
شهید فرج الله پارسایی نیا - عشایر استان فارس
شهید فرج الله پارسایی نیا - عشایر استان فارس
تولد :1351
شهادت :1366
محل شهادت :
شهید کرامت امیری - عشایر استان فارس
شهید کرامت امیری - عشایر استان فارس
تولد :1342
شهادت :1362
محل شهادت :کردستان
شهید احمد امیری - عشایر استان فارس
شهید احمد امیری - عشایر استان فارس
تولد :
شهادت :1364
محل شهادت :