سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

اخبار استان هرمزگان

شهیدان استان هرمزگان

شهید لطفی میرزاده
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1369/10/25
محل شهادت :
شهید بهرام حیدری
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1365/02/25
محل شهادت :
شهید حسین حیدری
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1367/05/1
محل شهادت :
شهید بنحور نبی زاده
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1365/11/07
محل شهادت :
شهید بهبود شهبازی
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1361/02/20
محل شهادت :
شهید علی موتمنی
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1366/07/19
محل شهادت :
شهید میرزا میرزاده
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1369/07/28
محل شهادت :
شهید اسحق شهبازی
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1365/03/06
محل شهادت :
شهید میرزا کلانتری
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1367/03/21
محل شهادت :
شهید حسن قاسمی نژاد
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1375/09/07
محل شهادت :
شهید زمان الله ستوبر
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1381/11/30
محل شهادت :سیرچ
شهید احمد ستوبر
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1359/08/28
محل شهادت :اسلام آباد غرب
شهید سهراب شمس الدینی
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1366/04/03
محل شهادت :فاو
شهید احمد شمس الدینی
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1365/04/11
محل شهادت :مهران
شهید علی توسن
شهدای عشایری استان هرمزگان
تولد :
شهادت :1381/11/30
محل شهادت :سیرج