پنجشنبه 2 بهمن 1399

اخبار استان چهار محال بختیاری

شهیدان استان چهار محال بختیاری

صفدر خالدی
شهید صفدر خالدی از شهدای عشایراستان چهارمحال و بختیاری
تولد :1345/6/3
شهادت :1368/1/12
محل شهادت :آبادان
فرهادی
شهید فاضل فرهادی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1341/11/7
شهادت :1362/6/16
محل شهادت :سومار کردستان
وصال منش
شهید احمد وصال منش از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1343/3/8
شهادت :1361/3/21
محل شهادت :عملیات رمضان
لهرابی
شهید علی شیر لهرابی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1340/4/5
شهادت :1366/12/23
محل شهادت :شاخ شمیران
شهید
شهید امیرحسین محمودی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1346/12/3
شهادت :1365/12/1
محل شهادت :کربلای 5 شلمچه
شهید یوسفی
شهید منوچهر یوسفی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :07/04/1340
شهادت : 08/05/1361
محل شهادت :کوهرنگ
زمانی خواه
شهید وحید زمانی خواه از شهدای استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1348/06/20
شهادت :1367/03/04
محل شهادت :شلمچه
شهید نصیری
شهید علی اصغر نصیری از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1346
شهادت :1360/11/24
محل شهادت :جبهه رغابیه
شهید صالحی
سردار شهید نوروز صالحی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1341/9/3
شهادت :1364/7/7
محل شهادت :کردستان
خدری
شهید عباسعلی خدری از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
تولد :1344
شهادت :1367
محل شهادت :پاسگاه زید