شنبه 29 شهریور 1399

اخبار استان کرمانشاه

شهیدان استان کرمانشاه

7400003
شهید محمد الماسی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1336
شهادت :1360/10/30
محل شهادت :ارتفاعات بان سیران گیلانغرب
784511
شهید کرم اله رحیمی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1337
شهادت :1363/11/8
محل شهادت :قصر شیرین
14512
شهید علی اکبر الماسی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1316
شهادت :1366/12/28
محل شهادت :گیلانغرب ، شیاه کوه
2478
شهید تورج الماسی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1346/12/01
شهادت :1362/1/18
محل شهادت :عراق ، مندلی معروف به کهنه ریز
101012
شهید برزو الماسی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1334/05/08
شهادت :1360/08/07
محل شهادت :گیلانغرب ، بان سیران
12010
شهید بهروز الماسی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1343/07/04
شهادت :1362/1/18
محل شهادت :عراق ، مندلی معروف به کهنه ریز
1411111
شهید روضان مرادی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1350/07/01
شهادت :1365/10/24
محل شهادت :عمليات كربلاي 5 منطقه شلمچه
4141
شهید غلام منوچهری از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1339/11/08
شهادت :1363/08/16
محل شهادت :کامیاران ، دره ماراب
25153
شهید فریدون اسدی - از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1339/08/15
شهادت :1371/02/23
محل شهادت :کردستان ، روستای سیویر