دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

اخبار استان کرمانشاه

شهیدان استان کرمانشاه

23251
شهید سید مصطفی فاطمی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1358/1/13
شهادت :1388
محل شهادت :سومار ، ژاله پناه
36251
شهید شاهپور غلامی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1337
شهادت :1364/4/28
محل شهادت :جزیره مجنون
1252
شهید ابراهیم غلامی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1346
شهادت :1367/08/23
محل شهادت :بیاره عراق
12512
شهید احمد سورنی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1343/06/23
شهادت :1362/01/19
محل شهادت :کشکه میر
3201
شهید جهانگیر محمدی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1344/03/07
شهادت :1384/09/09
محل شهادت :حمیل
1414
شهید عبداله احمدی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1345
شهادت :1368/1/1
محل شهادت :چنگوله
2512312
شهید منصور پروار از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1340/08/19
شهادت :1369/09/19
محل شهادت :فکه ابوغریب
25100
شهیداله یار سورنی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1337
شهادت :1362/01/19
محل شهادت :کشکمیر
4141
شهید امان اله محمدی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1309
شهادت :1376/09/21
محل شهادت :سرپل ذهاب روستای گلم کبود سفلی
12010
شهید شاهرضا عبدی دهگلی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1341/10/05
شهادت :1364/02/17
محل شهادت :ارومیه ، اشنویه
254002
شهید علی رنجبر از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1358/06/01
شهادت :1378/12/01
محل شهادت :پاسگاه حسین آباد قصرشیرین
23251
شهید محمد علی حیدری از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1326
شهادت :
محل شهادت :گشکی ، سنگ سفید
41414
شهید عزیز نوری از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1329
شهادت :1381/11/4
محل شهادت :سه راهی مسکره
25123
شهید عینعلی امینی از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1341
شهادت :1362/1/23
محل شهادت :کامیاران
251022
شهید محمد مراد بدخشان از شهدای عشایر استان کرمانشاه
تولد :1325
شهادت :1359
محل شهادت :سرپل ذهاب