شنبه 29 شهریور 1399

اخبار استان یزد

شهیدان استان یزد

عکس
زندگی نامه شهید نجاتعلی زمانی
تولد :1341/01/05
شهادت :1361/05/07
محل شهادت :کوشک
عکس
زندگی نامه شهید مهدی راجی
تولد :1350/06/15
شهادت :1367/03/04
محل شهادت :پاسگاه زید
عکس
زندگی نامه شهید محمد عسکری خواه
تولد :1347/05/01
شهادت :1366/09/16
محل شهادت :فکه
عکس
زندگی نامه شهید محمدرضا یوسفی
تولد :1348/01/02
شهادت :1366/08/29
محل شهادت :ماووت
عکس
زندگی نامه شهید محمد رضا ترابی
تولد :1346
شهادت :1364
محل شهادت :اروند کنار
عکس
زندگی نامه شهید گودرز سهامی
تولد :1333
شهادت :1364/11/21
محل شهادت :اروند کنار
عکس
زندگی نامه شهید کوچک علی محترم زاده
تولد :1341/01/01
شهادت :1364/01/04
محل شهادت :رقابیه
عکس
زندگی نامه شهید قلی زارع
تولد :1340
شهادت :1364/11/21
محل شهادت :اروند کنار
عکس
زندگی نامه شهید قدرت الله شمس
تولد :1347/07/01
شهادت :1365/11/10
محل شهادت :پاسگاه زید
عکس
زندگی نامه شهید فلامرز سهامی
تولد :1341
شهادت :1367/07/09
محل شهادت :سومار
عکس
زندگی نامه شهید علی کوهی
تولد :1349
شهادت :1364/11/20
محل شهادت :اروند
عکس
زندگی نامه شهید عطاالله بذرافشان
تولد :1345
شهادت :1365/10/20
محل شهادت :شلمچه
عکس
زندگی نامه شهید عباس زارعی اسفند آبادی
تولد :1345
شهادت :1365/05/01
محل شهادت :
عکس
زندگی نامه شهید عباس احمدی
تولد :1348/06/01
شهادت :1365/11/10
محل شهادت :شلمچه
عکس
زندگی نامه شهید خسرو علیزاده
تولد :1343
شهادت :136/04/12
محل شهادت :کردستان