دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

اخبار استان یزد

شهیدان استان یزد

.
شهید خرم حیدری
تولد :1340/04/01
شهادت :1359/08/20
محل شهادت :خرمشهر
.
شهید حیدر قلی مهدی هارونی
تولد :1347/01/10
شهادت :1367/03/16
محل شهادت :اروند رود
شهید ابرهیم یوسفی
زندگی نامه شهید ابراهیم یوسفی
تولد :1339/04/25
شهادت :1362/05/06
محل شهادت :حاج عمران - ع نصر8
عکس
زندگی نامه شهید نجاتعلی زمانی
تولد :1341/01/05
شهادت :1361/05/07
محل شهادت :کوشک
عکس
زندگی نامه شهید مهدی راجی
تولد :1350/06/15
شهادت :1367/03/04
محل شهادت :پاسگاه زید
عکس
زندگی نامه شهید محمد عسکری خواه
تولد :1347/05/01
شهادت :1366/09/16
محل شهادت :فکه
عکس
زندگی نامه شهید محمدرضا یوسفی
تولد :1348/01/02
شهادت :1366/08/29
محل شهادت :ماووت
عکس
زندگی نامه شهید محمد رضا ترابی
تولد :1346
شهادت :1364
محل شهادت :اروند کنار
عکس
زندگی نامه شهید گودرز سهامی
تولد :1333
شهادت :1364/11/21
محل شهادت :اروند کنار
عکس
زندگی نامه شهید کوچک علی محترم زاده
تولد :1341/01/01
شهادت :1364/01/04
محل شهادت :رقابیه
عکس
زندگی نامه شهید قلی زارع
تولد :1340
شهادت :1364/11/21
محل شهادت :اروند کنار
عکس
زندگی نامه شهید قدرت الله شمس
تولد :1347/07/01
شهادت :1365/11/10
محل شهادت :پاسگاه زید
عکس
زندگی نامه شهید فلامرز سهامی
تولد :1341
شهادت :1367/07/09
محل شهادت :سومار
عکس
زندگی نامه شهید علی کوهی
تولد :1349
شهادت :1364/11/20
محل شهادت :اروند
عکس
زندگی نامه شهید عطاالله بذرافشان
تولد :1345
شهادت :1365/10/20
محل شهادت :شلمچه