دوشنبه 7 فروردین 1402

وصیت نامه شهید علی شیر لهرابی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ خبر: چهارشنبه, 1, 1399
لهرابی
به استقبال کنگره ملی ده هزا شهید عشایری کشور
وصیت نامه شهید علی شیر لهرابی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری
شهید علی شیر لهرابی از شهدای عشایر استان چهارمحال و بختیاری در سال 1340 در روستای میهه به دنیا آمد.

وصیت نامه شهید علی شیر لهرابی
                 (بسم الله الرحمن الرحيم )
ولئن قتلتم فى سبيل الله امواتم لمغفره من الله ورحمه خيرا مما يجمعون (سوره آل‌عمران‌آيه‌157)
اگردرراه خدا كشته شديد يابميريد در آن جهان به آمرزش ورحمت خدا نائل شويد وآن بهتر ازهرچيزى است كه در حيات دنيا براى خود فراهم كرده است .
بادرود وسلام برامام زمان منجى انسانهاى عالم بشريت ونائب برحقش حضرت امام‌خمينى‌ناخداى‌كشتى نجات  بشريت كه بادست گرفتن به سكان كشتى اوبه ساحل نجات راه يافتيم وبادرود برهمه كسانى كه‌پيام امام‌راكه‌همان‌پيام‌خدااست‌لبيك‌گفته‌وبادرودبرپدران ومادرانى كه جوانان خودرابه جبهه هامى فرستند وبه شهادت آنان افتخار ميكنند واز آنجا كه لازم وضرورى است هرانسانى وصيتنامه بنويسد وصيتم رابشرح ذيل آغاز ميكنم .
خداوندا توميدانى درددل بندگانت رااز اينكه به جبهه آمده ام نه براى بهشت بلكه حركتم فقط‌دراين‌خلاصه شده باشد كه اگر سالم برگشتم برسر ديگران منت بگذارم وبگويم در راه خدا جنگيده ام وتوميدانى تنها هدفم از هجرت به سوى اين بود كه براى احياى دينم در اين سيروسلوك حركت نمودم‌وعملانيزاثبات‌ميكنم كه مسلمانم‌وتسليم‌درمقابل‌امرتووپيشانى‌شرمسارى رابرخاك ميگذارم زيرا بنده اى ذليل روبه درگاهت آورده ياارحم الراحمين مراطردنكنى،اى‌برادروخواهر مسلمان آگاه باش رفتن اين حقير به جبهه هاى حق عليه باطل براساس تكليف شرعى ولبيك بنداى امام و رهبرم بود آرى من هم عاشقى ازديارعاشقان‌حسين زمان خمينى كبير بودم وهركس عاشق خمينى گشت خدائى مى شود وهمانند كوه‌استوارومقاوم‌مى‌ايستد ونسبت به آنانيكه به آينده خود بيمناكند باديده تحقير مينگرد وشعار جنگ جنگ تا پيروزى را كه سر ميدهد در پى‌آن‌عمل‌خواهدكردومانندسالارشهيدان به جنگ خواهد آمد وخود راجهت تنومندكردن‌درخت اسلام فدا ميكند اين حقير نيز همراه كاروان سالار راهيان كربلا بابرتن كردن لباس ياران حسين (ع ) عازم صحن وسراى آن بزرگوار هستم‌چون‌خون‌حسين در وجود ما هست ودر كالبدماحركتى‌نوين‌مى‌آفريند چند سخن دارم اميد است كه خداوند توفيق بدهد، اى خواهروبرادرمسلمان هميشه گوش به پيام امام عزيز فرادهيد وبه آن عمل نمائيد ولايت فقيه را فراموش ننمائيد واين تداوم بخش خط سرخ انبياءرا پشتيبانى كنيد .در صفوف نماز جمعه‌وجماعات‌شركت كنيد تا جائى براى نفوذ منافقين باقى نماند وصف  هايتان را آنچنان بفشاريد كه مشتى محكم در دهان ياوه گويان شرق وغرب باشد . جبهه هاى نبرد رابا حضور خود پرنمائيد وسلام شهيدان‌رابرداريدوادامه دهنده راه سرخشان باشيد. ازمعلمين كه شغلشان شغل انبياست انتظارميرودراهشان راه انبياءباشد وبا اعمال خوددانش‌آموزان‌كه‌آينده‌سازكشورهستند راهدايت نمايد وازدانش آموزان تقاضا دارم كه‌سنگر علم ودانش رارها ننمايند ودر كسب علم باشند تا جهانخواران نتوانند فرهنگ غلطشان رادر سرزمين ما پياده نمايند، در پايان ازتمام دوستان وآشنايان حلاليت ميطلبم وهركس به نحوى ازمن ناراحتى دارد مرا حلال نمايد .وسخنى چندبامردم روستايمان (ميهه ) برادران وخواهران‌ازشماتقاضادارم‌اختلافات محلى را كناربگذاريد ومقدارى به روزقيامت خود بينديشيد كه اين دنياى فانى تا شما رادرون خود نبلعد خصومتهاى بين خودتان رابه صلح وصفا مبدل نمائيد وبه جاى اينكه باهم درگير شويد قدرتتان را  صرف ازبين بردن دشمن دين وميهنتان بكنيد ، برادرانم گرچه من برادرى دلسوز ومادرم گرچه من فرزندى دلسوزبراى شما نبودم به هرحال ازشما تقاضا دارم مراحلال نمائيد مادرم سعى كن‌درسوگ من گريه وزارى ننمائى افتخاركن وهمه مابايد ازاين دنياى مادى رخت بربنديم وبايدبه‌صفوف‌انصاروياران حسين (ع ) پيوست وتاآخرين نفس جنگيد تا به درجه رفيع شهادت نائل شد ودر پايان ازهمه دوستان و آشنايان حلاليت ميطلبم . وآخرين كلام ،ناراحت‌شدن براى ما هيچ دردى را دوا نمى كند بلكه تداوم راه شهداء مسئله وبدست گرفتن سلاح آنان وجنگيدن تا پيروزى باخصم زبون .  
-خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى رانگهدار
(مورخه 14/11/1366على شيرلهرابى )  
             والسلام        

 

افزودن دیدگاه جدید

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)
Answer this question to verify that you are not a spam robot.